Uthyraren (med Uthyrare avses den person eller bolag som annonserar lokal via Rentlys) har denna dag godkänt följande

 

AVTAL

 

med Rentlys AB, 556979-49450, Box 5869, 102 40 Stockholm, såsom marknadsförare och förmedlare av lokaler, platser och ytor (nedan kallad ”Rentlys”),

 

gällande annonsering och förmedling av lokaler, platser och ytor (nedan kallade ”Lokaler”) för tillfällig uthyrning.

 

 

 

1.       Avtalets omfattning

 

Genom detta avtal får Uthyraren rätt att lägga upp obegränsat antal Lokaler till annonsering på Rentlys webbplats.

                                                                                                         

Rätten innefattar endast Lokaler vilka Uthyraren äger rätt att vidareuthyra.

 

Rentlys förbehåller sig rätten att i undantagsfall neka annonsering och förmedling av vissa Lokaler. Rätten till att neka annonsering och förmedling av Lokaler skall endast utövas i de särskilda fall då detta är sakligt och befogat. Sådant nekande skall, med angivande av skälen härför, meddelas Uthyraren snarast efter upplagd annons.

 

2.       Förmedling av Lokaler

 

Hyresersättningen debiteras av Rentlys enligt hyresavtalet och skall förskottsbetalas av hyresgästen. Hyresgästen äger ej tillträde till Lokalen tills dess ersättning är Rentlys tillhanda. Rentlys utbetalar ersättningen  till uthyraren, efter tillträdet, detta för att säkerställa att båda parter är överens. Rentlys förmedlar då ersättning enligt hyresavtalet exklusive Rentlys kommission.

 

3.       Ersättning, redovisning och kontroll

 

Kommission utgår med 18% och beräknas på överenskommen ersättning enligt hyresavtalet. Ersättning utgår endast för uthyrda Lokaler.

 

Vid förlängning av ett hyresavtal utgår 18 % kommission på tillkommande hyresersättning.

 

I de fall en och samma hyresgäst förlänger ett avtal så att den totala hyrestiden uppgår till mer än totalt 9 månader (sammanhängande) utgår ingen ytterligare ersättning till Rentlys efter de första 9 månaderna.

 

4.       Förbud mot överlåtelse av rättigheter

 

Uthyraren har inte rätt att, utan Rentlys samtycke, på tredje man överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

 

5.       Tillämplig lag m.m.

 

Detta avtal är underkastat svensk lag. Eventuella tvister som inte kan lösas genom förhandlingar skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

6.       Avtalsbrott

 

Vardera part äger rätt att säga upp detta avtal med trettio (30) dagars uppsägningstid genom skriftligt meddelande därom till den andre parten, för det fall den andra parten har begått ett väsentligt brott mot detta avtal och inte vidtar rättelse inom två (2) veckor från mottagande av skriftligt meddelande från motparten.

 

 

 

7.       Avtalets giltighetstid

 

Detta avtals giltighetstid löper tillsvidare från den dagen då avtalet godkändes  och så länge Uthyraren har Lokaler upplagda på Renltys webbplats och/eller Lokaler under pågående uthyrning. Uppsägningen skall vara skriftlig.

 

8.       Avgifter, indirekta skatter m.m.

 

All ersättning enligt detta avtal är angiven utan moms och andra avgifter.

 

 

Stockholm den               2015

 

Jesper Yrwing

För Rentlys