.

Allmänna villkor (Rentlys)

ANVÄNDARVILLKOR

Allmänt

 

Rentlys allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Rentlys webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som Rentlys i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Rentlys Webbplats samt vid användningen av Rentlys tjänster. Se under rubriken Regler för annonsering nedan med avseende på innehåll och närmare utformning och kategorisering av annonser.

Genom att besöka Rentlys webbplats, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor och att du läst, förstått och godkänt de Allmänna Villkoren och förbinder dig att följa dem. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner någon information eller något material från den. De Allmänna Villkoren gäller alla besökare, användare och andra som använder tjänsten.

Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren för framtida bruk.

Dessa Allmänna Villkor ingås på svenska och gäller från den 25 september 2014.

Rentlys kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publicering på Webbplatsen.

För att ingå avtal om Rentlys tjänster måste du vara minst 18 år gammal. Rentlys tjänster tillhandahålls inte företag/personer som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Rentlys tillhandahållna villkor och/eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att teckna/binda företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

Rentlys är en virtuell mötesplats för uthyrning av lediga lokaler, ytor och platser. Rentlys agerar ej fastighetsmäklare, är ej fastighetsägare eller fastighetsskötare. Rentlys är ej återförsäljare, inredare, uthyrare, andrahandsuthyrare, administrerar eller besiktigar fastigheter/lokalers egenskaper. Rentlys erbjuder teknisk plattform för att underlätta flödet av betalning och uthyrning av lokaler, platser och liknande mellan uthyrare och hyresgäst. 

 


Immateriella rättigheter

Allt material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Rentlys exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Rentlys webbsida men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Rentlys.

Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som "förflyttar" läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Rentlys som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och dessa måste då också ge sitt tillstånd.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

 

Annonserat innehåll

Med annonserat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänsten på Webbplatsen skapar och/eller lägger upp på Webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Annonserat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Annonserade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Annonserade innehållet på Webbsidan i enligt med de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att Annonserat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Annonserade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du har sett till att de personer som kan identifieras i det Annonserade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Annonserade innehållet och att Rentlys även kan komma att använda det Annonserade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Annonserat innehåll, ger du Rentlys en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Annonserade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidare upplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Rentlys får även använda det Annonserade innehållet i marknadsföringssyfte. Rentlys rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Rentlys för Rentlys användning av det Annonserade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva web-kameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror.

 

Marknadsföring

All marknadsföring skall enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand.

 

Ansvar

Rentlys garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sin tjänst. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Rentlys kontroll och Rentlys ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Rentlys kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel utgår ingen ersättning.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera lokaler, platser och ytor. Rentlys har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en hyresgäst och en uthyrare. Du skall inte anta att ett erbjudande av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbsidan. Rentlys ansvarar inte för det utannonserade objektet.

Det åligger hyresgästen att försäkra sig om att uthyraren är ägare till lokalen och/eller har rätt att vidare uthyra den.

Rentlys ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

 

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Rentlys skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Annonserat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättigheter.

 

Personuppgifter

Rentlys samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel, effektiv och trygg hyres- och uthyrningssida med tillhörande tjänster.

De uppgifter vi samlar in när du använder vår tjänst som hyresgäst är:

Namn och/eller företagsnamn
Organisationsnummer eller personnummer
Adress
E-post adress
IP-adress

De uppgifter vi samlar in när du använder vår tjänst som uthyrare är:

Namn och/eller företagsnamn
Organisationsnummer eller personnummer
Adress
E-postadress
IP-adress
Telefonnummer

 

Informationen som du anger i annonser och formulär.

För att göra din annonsering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella hyresgäster som möjligt, kan informationen komma att delas med samarbetspartners t.ex. om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om Rentlys-relaterade tjänster. Du kan alltid tacka nej till mejlutskick med erbjudanden från Rentlys via ditt Rentlys-konto, eller via utskicket.

När du lägger in en annons, använder en tjänst, kontaktar vår kundtjänst eller mailar annonsör medger du att Rentlys använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom annonsör, samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som Polisen, Skatteverket m.fl.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Personuppgiftsansvarig är Rentlys AB, Org. nr: 556979-4950, Bolagets säte: Stockholm. Genom att skriva till Rentlys på adress: Rentlys AB, Box 5869, 102 40 Stockholm och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Rentlys har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga.

 

Betalningsregler

Alla hyror debiteras och ska erläggas i förskott. Om betalningen ej kommit Rentlys tillhanda innan hyresperioden inleds kommer hyresgästen ej att äga tillträde till lokalen fram till dess att full betalning är erhållen. Betalningen skall göras till Rentlys Bankgirokonto och ske mot faktura.

 

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster som finns på Webbsidan föreligger inte någon ångerrätt.

 

Kontaktuppgifter

Rentlys AB, Box 5869, 102 40 Stockholm

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister skall lösas i svensk domstol.

 

Regler för annonsering

Rentlys annonser är till för företag.

En annons ligger ute tills du själv väljer att plocka bort annonsen.

Rentlys gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den Information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Rentlys förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser, att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Rentlys principer och anda.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om uthyrning. Annonstexten ska användas till att beskriva det specifika objektet som erbjuds i annonsen och inte för att annonsera annan vara, produkt eller tjänst.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva objektet, inga länkningar får förekomma. Objektet måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser som inte är era egna, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Rentlys egendom enligt vad som anges ovan.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma objekt mer än en gång samtidigt. 

Kategorisering: Annonsen skall läggas i den kategori som bäst beskriver ditt objekt (annonsen kan flyttas till rätt kategori när den granskas). 

Uthyrning av lägenhet: Vid annonsering av privatbostad måste annonsören intyga att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan lägenheten är visad och avtal/kontrakt tecknats. Rentlys förbehåller sig rätten att neka annonser där det framkommit att intygandet inte följts.

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation uppkomma baserat på postnummer och vissa fordonsuppgifter kan uppkomma i anledning av registreringsnummer. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och Rentlys tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Rentlys om något inte stämmer.

Bilder och filmer: Bilder och filmer skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. 

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Allmänna Villkor under rubriken Annonserat innehåll. Annonserat innehåll överlåts till Rentlys varvid full äganderätt tillkommer Rentlys.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film). 

 

Hyresgäst

Som hyresgäst ska du inneha en företagsförsäkring som täcker eventuella skador eller olyckor som kan uppstå i och på lokalen samt för tredje person som kan skadas från något som härrör lokalen under tiden den hyrs. Det är även ditt ansvar att säkerställa att uthyraren har rätt att hyra ut objektet.

 

Uthyrning i andra hand

Om du hyr ut lokal/objekt i andra hand måste du ha fastighetsägarens- och berörda parters medgivande.

 

Betalning

Hyresersättningen betalas av hyresgästen direkt till Rentlys mot faktura. Hela beloppet måste vara Rentlys tillhanda innan hyresperioden påbörjas, annars kommer inte tillträde till lokalen medges. Hyresersättningen kommer att föras över till uthyraren efter hyresgästens tillträde till lokalen, detta för att säkerställa att hyresgästen fått tillträde till lokalen som utlovats och att de agremanger som utlovats föreligger.
Försäkring

När man hyr en lokal av eller via Rentlys så ska man ha tecknat en företagsförsäkring, utöver den egna företagsförsäkringen och fastighetsägarens försäkring så har Rentlys en försäkring.

Rentlys försäkring finns för att hjälpa till att täcka kostnader som inte täcks av fastighetsägarens fastighetsförsäkring eller hyresgästens företagsförsäkring. Försäkringen kan även användas för att hjälpa till att betala hela eller delar av självrisken för fastighetsägarens fastighetsförsäkring eller hyresgästens företagsförsäkring. Försäkringen kan aldrig uppgå till mer än 2 % av det i kontraktet/avtalet överenskomna hyresbeloppet. Hyresgästen och fastighetsägaren måste ha använt sig av Rentlys avtal för att ha rätt att nyttja försäkringen.

 


Uthyrning av bostad 

När du hyr ut ditt småhus, din ägarlägenhet, din bostadsrätt eller din hyresrätt med överskott, ska du redovisa överskottet som inkomst av kapital. Skatten är 30 procent.

Överskottet beräknas på olika sätt beroende på vilken typ av bostad du hyr ut. Du får göra ett schablonavdrag oavsett bostadstyp. Schablonavdraget är 40 000 kronor per bostad och år. Det har ingen betydelse hur många som äger bostaden. Om du både hyr ut och säljer produkter från privatbostaden under samma år, gör du schablonavdraget från de sammanlagda intäkterna. Schablonavdraget har höjts under de senaste åren.

.